Chi tiết vụ trao đổi đất giữa ông Hoàng Nhân Đạo và bà Hà Thị Quyến

Năm 2008, bà Hà Thị Quyến và ông Hoàng Nhân Đạo (là hai thím cháu) tự thực hiện việc đổi đất cho nhau, việc trao đổi không được thể hiện bằng văn bản, chỉ bằng miệng. Để mọi người dễ hình dung việc trao đổi đất, chúng tôi sẽ vẽ các phần đất mà hai bên trao đổi trên sổ đỏ hiện tại của nhà ông Đạo.

Hình 1: Nội dung việc trao đổi đất giữa bà Quyến và ông Đạo

Trước khi trao đổi thì hai dải đất màu đỏ (A) và màu vàng (B) nằm trong hồ sơ đất đai nhà bà Quyến còn dải màu xanh lá cây (C) thuộc đất nhà ông Đạo, ranh giới giữa hai nhà được ngăn cách bằng bức tường bao dài 25m của nhà bà Quyến. Năm 2008, khi san lấp mặt bằng, ông Đạo đã làm sập 25m tường bao nhà bà Quyến, nhưng bà Quyến không bắt đền. Nhân sự kiện đó thì hai nhà đã bàn bạc và thống nhất trao đổi đất với mục đích "để cho đất nhà cháu vuông, còn thím có ngõ đi". Nội dung trao đổi như sau: Ông Đạo lấy mảnh B (phần màu vàng) còn bà Quyến lấy mảnh C (phần màu xanh) để làm ngõ đi.
Theo đo đạc của chúng tôi tại thực địa và dựa vào hồ sơ đất đai nhà bà Quyến và sổ đỏ nhà ông Đạo hiện tại thì kích thước các chiều được ghi nhận như Hình 1. Có thể ước tính ra được diện tích mà hai bên trao đổi như sau:

Như vậy rõ ràng ông Đạo là người có lợi trong vụ trao đổi này.

Ngày 23/11/2009, ông Đạo đã xin UBND huyện Cát Hải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sáp nhập dải đất B của nhà bà Quyến vào đất nhà mình và chừa lại dải đất C cho bà Quyến làm ngõ đi như hình dưới đây:

Sổ đỏ đất nhà ông Hoàng Nhân Đạo
Hình 2: Sổ đỏ đất nhà ông Hoàng Nhân Đạo sau khi sáp nhập mảnh B và để lại mảnh C cho bà Quyến làm lối đi

Trong báo cáo xác minh số 149/BC-UBND của UBND Thị trấn Cát Bà, ông Đạo xác nhận việc đổi đất giữa hai nhà (phần đánh dấu màu đỏ)

Tuy nhiên nội dung mà ông Đạo đưa ra không hoàn toàn chính xác, vì chiều ngang đất nhà ông Đạo trước khi đổi chỉ có 13m chứ không phải là 16m như lời ông Đạo nói.

Xem tiếp vụ vi phạm đầu tiên của ông Đạo: Ông Hoàng Nhân Đạo xây dựng lấn chiếm đất đai của hộ liền kề


Web hosting by Somee.com